اعمال تغییرات

جستجوی پیشرفته
Your search results
null

در راستای حفظ منافع میزبان و میهمانان , میزبان در پنل کاربری  می تواند یکی از سه گزینه لغو رزرو را انتخاب کند و میهمانان با توجه به شرایط  لغو رزرو می توانند اقامتگاه مورد نظر را رزرو کنند . شرایط بسته به میزان زمان باقی مانده قبل از ورود متفاوت است.

این سه گزینه عباتند از : سیاست سهل / سیاست متعادل / سیاست سختگیرانه
گزینه دیگری تحت عنوان سیاست لغو رزرو ایام پیک نیز پیش بینی گردیده, که بصورت خودکار برای تمامی رزروها در ایام پیک اعمال گردیده و جایگزین سیاست معمول اقامتگاه می گردد

و همینطور برای رزرو های بالای 29 روز سیاست ,رزرو بلند مدت, اجرا می گردد.
جزئیات سیاست های لغو رزرو:‎

سیاست آسان : در صورتی که رزرو, 24 ساعت پیش از تاریخ ورود لغو گردد, کل اجاره بها پس از کسر 10% کارمزد لغو, به میهمان بازپرداخت می شود.

روز قبل                                                 زمان ورود                                                    زمان خروج

پنجشنبه 27 خرداد                                       جمعه 28 خرداد                                              دوشنبه 31 خرداد

ساعت 12 ظهر                                             ساعت 3 بعد از ظهر                                        ساعت 3 بعد از ظهر

برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر         اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از24            در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو

10 درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل       ساعت مانده به زمان ورود لغو کند (بعنوان            کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای سپری

24 ساعت قبل از ورود و تحویل اقامتگاه لغو      مثال عصر روز پنجشنبه 27 خرداد) اجاره بها            شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده رزرو و 10

گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روزجمعه28      پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 10درصد         درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد شد.

ام ساعت 3بعدازظهر است, رزرو می بایست       شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.

قبل از ساعت 3 بعد از ظهر روز پنجشنبه 27

ام توسط میهمان لغو گردد

سیاست متعادل: در صورتی که رزرو, 3 روز کامل پیش از تاریخ ورود لغو گردد, کل اجاره بها پس از کسر 10% کارمزد لغو, به میهمان بازپرداخت می‏شود.

سه روز قبل                                                       زمان ورود                                                    زمان خروج

سه شنبه 25خرداد                                      جمعه 28 خرداد                                              دوشنبه 31 خرداد

ساعت 3 بعدازظهر                                       ساعت 3 بعد از ظهر                                        ساعت 12 ظهر

برای بازپرداخت کامل اجاره بها پس از کسر        اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از 3 روز       در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را

10 درصد کارمزد لغو، رزرو می بایست حداقل      کامل به زمان ورود لغو کند (بعنوان مثال عصر        کند، مبلغ پرداختی پس از کسر شبهای

3 روز کامل قبل از ساعت ورود و تحویل          روز سه شنبه 25 خرداد) اجاره بها پس ازکسر          شده بعلاوه ی یک شب از شبهای باقیمانده

اقامتگاه لغو گرد. بعنوان مثال اگر زمان ورود     هزینه شب اول اقامت و 10 درصد کارمزد  لغو        رزرو و 10درصد کارمزد لغو بازپرداخت خواهد

روز جمعه 28 ام ساعت 3 بعد از ظهر است,     شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.                     شد.

رزرو می بایست قبل از ساعت 3 بعد از ظهر

سه شنبه قبل یعنی 25 ام لغو گردد

سیاست سختگیرانه: در صورتی که رزرو, 5 روز کامل پیش از تاریخ ورود لغو گردد, 80% اجاره بها به میهمان بازپرداخت می‏شود

 

پنج روز قبل                                                       زمان ورود                                                    زمان خروج

یکشنبه 23 خرداد                                        جمعه 28 خرداد                                              دوشنبه 31 خرداد

ساعت 3 بعدازظهر                                       ساعت 3 بعد از ظهر                                        ساعت 3 بعد از ظهر

برای بازپرداخت 80% از مبلغ اجاره بها, رزرو        اگر میهمان رزرو انجام شده را در کمتر از5            در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را لغو

میبایست 5 روز کامل قبل از ساعت ورود و        روز کامل قبل از زمان ورود لغو کند (بعنوان           کند، هیچ مبلغی بازگردانده نمیشود.

اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود     مثال عصر روز یکشنبه 23 خرداد) اجاره بها

گردد. بعنوان مثال اگر زمان ورود روزجمعه28      پس از کسر هزینه شب اول اقامت و 50درصد

ام ساعت 3بعدازظهر است, رزرو می بایست       شبهای باقیمانده بازگردانده خواهد شد.

قبل از ساعت 3 بعد از ظهر روز یکشنبه 23

لغو گردد

ایام پیک: در صورتی که رزرو, 7 روز کامل پیش از شروع ایام پیک لغو گردد, 80% اجاره بها به میهمان بازپرداخت می‏شود

 

هفت روز قبل                                                      تاریخ شروع پیک                                                   زمان خروج

جمعه 21 خرداد                                                    جمعه 28 خرداد                                              دوشنبه 31 خرداد

برای بازپرداخت 80% از مبلغ اجاره بها, رزرو          در صورتی که میهمان رزرو انجام شده را در        در صورتی که میهمان پس از ورود رزرو را

میبایست 7 روز کامل قبل از تاریخ شروع ایام      کمتر از 7 روز کامل به تاریخ لغو کند, هیچ          لغو کند هیچ مبلغی بازگردانده نمیشود.

پیک اقامتگاه لغو گردد. بعنوان مثال اگر تاریخ     مبلغی بازپرداخت نخواهد گردید

شروع تعطیلات جمعه 28 ام باشد و تاریخ

ورود رزرو یکشنبه 30 ام است, رزرو میبایست

قبل از شروع روز جمعه 21 ام لغو گردد.

سیاست لغو رزرو بلند مدت (رزرو های 30 روز و بیشتر): اجاره ماه اول در هر صورت بازپرداخت نخواهد شد.

 

زمان ورود                                                            زمان خروج

جمعه 28 خرداد                                                     دوشنبه 31 خرداد

ساعت3بعد از ظهر                                                 ساعت 12 ظهر

در صورتی که میهمان یک رزرو طولانی مدت      در صورتی که میهمان پس از ورود تصمیم به خروج زودتر

( 30روز و بیشتر) را نهایی کند و سپس پیش    از موعد بگیرد, مبلغ اجاره بها به مدت 30 روز از تاریخ لغو

از زمان ورود آن را لغو نماید اجاره بهای ماه         رزرو, به میزبان پرداخت گردد و مابقی روزها (در صورت

اول (30 روز اول) از کل رزرو, به میزبان پرداخت    وجود) به میهمان بازپرداخت خواهد گردید.

گردیده و به میهمان بازپرداخت نخواهد شد.

هر اقامتگاه ثبت شده و هر رزرو تکمیل شده در “سفرخانه” بطور شفاف, سیاست لغو رزرو انتخاب شده را نشان خواهد داد و در صورت لغو رزرو توسط میهمان, همان سیاست برای هر دو طرف اعمال خواهد گردید.

موارد زیر, در هر چهار نوع سیاست لغو رزرو صادق می باشد:

• سفرخانه در هر شرایط پس از لغو رزرو، معادل ۱۰ درصد از مجموع صورتحساب را بعنوان کارمزد لغو دریافت خواهد نمود
• بازپرداخت وجوه, تنها تحت شرایطی که در جداول بالا تشریح شده, صورت خواهد گرفت.
• در صورتی که رزرو توسط میهمان, بعد از ساعت ۱۰ صبح روز بعد از شروع رزرو لغو شود, تسویه وجوه می بایست مستقیما مابین دو طرف انجام گیرد.
• هر نوع شکایتی از هر دو طرف می بایست در اسرع وقت به “سفرخانه” ارسال گردد.
• “سفرخانه” در صورت نیاز میانجیگری خواهد کرد و رای نهایی را در همه اختلافات صادر خواهد نمود
• سیاست لغو رزروهای بلند مدت, بطور خودکار برای تمامی رزروهای طولانی تر از 30 روز اعمال می گردد.

میهمانان پیش از نهایی کردن رزرو یک اقامتگاه, از نوع سیاست لغو رزرو اقامتگاه مد نظر خود آگاه خواهند گردید, لذا در هنگامی که قصد فشردن کلید لغو رزرو خود را داشته باشند نیز از جریمه های احتمالی که مطابق سیاست انتخابی میزبان, شامل ایشان می گردد مطلع خواهند بود.

 

برای لغو رزرو و یا درج نظرات :

به پنل کاربری رفته و سفرهای من را انتخاب کنید
روی لغو درخواست رزرو کلیک کنید

rent a home rent a home turkey book a hotel turkey book a car turkey rent a home iran book a hotel iran book a car iran اجاره روزانه اپارتمان ترکیه بلیت کنسرت و نمایشگاه ترکیه نمایشگاه ترکیه بلیت کنسرت روزانه اپارتمان ارمنستان اجاره روزانه اپارتمان گرجستان اجاره روزانه اپارتمان اذربایجان